055 - 30 34 034

info@perselectief.nl
/
Perselectief

PERSELECTIEF INTERIM, WIJ CREËREN GROEI

Perselectief Interim Teamfoto Apeldoorn

Algemene voorwaarden

Perselectief Flex B.V., gevestigd 7311 JG te Apeldoorn aan de Waterloseweg 7 A, handelend onder de namen Perselectief Interim, Perselectief Deta, Perselectief Detachering, Perselectief Payroll en Perselectief Flex B.V.. Perselectief Flex B.V. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 70233284.
In deze algemene voorwaarden wordt de vennootschap verder aangeduid als ‘Perselectief Interim’.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Perselectief Interim, zich jegens de andere partij, hierna te noemen “Opdrachtgever”, verbindt een Interim-opdracht uit te voeren, hierna ook: “de Opdracht”
  b. Opdrachtgever: de (rechts-) persoon binnen wier bedrijf of organisatie Uitvoerder een interim-opdracht uitvoert door tussenkomst van Perselectief Interim
  c. Opdrachtnemer: de rechtspersoon die namens Perselectief Interim de interim-opdracht uitvoert
  d. Uitvoerder: de (rechts-) persoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 1.a. bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert
  e. Partijen: Opdrachtgever en Perselectief Interim
  f. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht
  g. Plan van Aanpak: de beoogde werkzaamheden en de voorwaarden waaronder deze dienen te worden uitgevoerd, de uitwerking of bijstelling van de Opdracht, evenals de planning van de uitvoering van de Opdracht
  h. Tussenrapportage: rapportage door Uitvoerder omtrent het verloop van de Opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van Aanpak
  i. Schade: iedere vorm van schade, vermogensschade en ander nadeel, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend geleden verlies, gederfde winst, directe schade, indirecte schade, immateriële schade en (bijkomende) kosten
 2. Aan Perselectief Interim gelieerde vennootschappen zullen slechts aan de opdracht zijn gebonden indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtgever, Perselectief Interim en de betrokken vennootschap is overeengekomen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten in de zin van artikel 1.a.
 2. Opdrachten komen schriftelijk tot stand door ondertekening van de daartoe strekkende overeenkomst van Opdracht door Partijen voor aanvang van de uitvoering daarvan, vermeldende ten minste: een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de verwachte duur van die werkzaamheden en de tarieven per tijdseenheid. De in de Opdracht genoemde verwachte duur van de werkzaamheden behelst een raming op basis van inzichten ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht die geen begrenzing inhoudt van het ter zake de werkzaamheden verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachten komen voorts tot stand door de fysieke aanvang van de werkzaamheden door de uitvoerder ten behoeve van Opdrachtgever.
 4. De Opdracht wordt niet aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met Perselectief Interim samenwerkt of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 en 407 lid 2 BW is derhalve uitgesloten.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de werkomgeving van de Uitvoerder voldoet aan de wettelijke vereisten voor arbeidsomstandigheden.
 2. Uitvoerder zal worden vervangen, indien Perselectief Interim dit in het belang acht voor de uitvoering van de Interim-opdracht. In dit geval wordt vooraf overleg gevoerd door Perselectief Interim met Opdrachtgever en Uitvoerder.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Perselectief Interim het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Uitvoerder overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, aan hem ter beschikking te stellen resp. haar medewerking eraan te verlenen dat Uitvoerder de volgens haar noodzakelijke informatie kan inwinnen.
 5. Perselectief Interim is niet aansprakelijk voor Schade van welke aard ook, ontstaan doordat Perselectief Interim of Uitvoerder is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Uitvoerder zal slechts bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen, nadat tussen Opdrachtgever en Perselectief Interim schriftelijk overeenstemming is bereikt over de grenzen en andere modaliteiten van de bevoegdheid, de ter zake te verrichten werkzaamheden en de daarvoor aan Perselectief Interim verschuldigde vergoeding.
 7. Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan Uitvoerder toegekende (vertegenwoordigings-) bevoegdheden te (doen) beëindigen.
 8. In een tripartiet overleg op verzoek van één der partijen waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Opdrachtgever, Perselectief Interim en Uitvoerder, wordt verslag uitgebracht door Uitvoerder inzake de voortgang van de Opdracht.
 9. Uitvoerder, Opdrachtgever en Perselectief Interim zullen op verzoek van Perselectief Interim of Opdrachtgever overleg voeren in de navolgende situaties:
  • indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht;
  • indien er een verschil van mening wordt geconstateerd omtrent de wijze van uitvoering van de Opdracht.
 10. Opdrachtgever draagt er kennis van dat in onderstaande gevallen Opdrachtnemer direct Perselectief Interim informeert:
  • indien wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd;
  • indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of indien salarisbetalingen e.d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan;
  • indien elementaire controle-instrumenten ontbreken in geautomatiseerde systemen;
  • indien Uitvoerder gedwongen wordt te handelen in strijd met geldend recht, de statuten van Opdrachtgever of de voor hem geldende beroepsethiek;
  • indien schending van andere wettelijke verplichtingen plaatsvindt;
  • indien er sprake is van (belangrijke) ontwikkelingen welke de bedrijfsvoering van Opdrachtgever essentieel kunnen beïnvloeden.
  • er binnen of door Opdrachtgever wordt afgeweken van de in het maatschappelijk verkeer geldende normen van financiële, juridische, fiscale en/of sociaaleconomische aard die gelden voor normale ondernemingen die naar behoren worden bestuurd.
 11. Perselectief Interim is ten behoeve van Opdrachtgever en Uitvoerder beschikbaar als klankbord en zorgt waar nodig ten behoeve van de kwaliteit van de opdrachtuitvoering voor beschikbaarheid van know-how.
 12. Opdrachtgever legt aan Uitvoerder geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Opdrachtgever en/of de voor Uitvoerder geldende beroepsethiek.

ARTIKEL 4: VERLENGING, OPZEGGING EN ONTBINDING

 1. De Opdracht eindigt bij het einde van de overeengekomen looptijd van rechtswege, tenzij Partijen uiterlijk twee weken vóór het einde van de looptijd besluiten de Opdracht te verlengen. De verlengde Opdracht wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet gedurende de tussen partijen over te komen periode, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Opdracht gedurende de Contractperiode tussentijds om hem moverende redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vijf werkdagen. Onder werkdagen worden verstaan maandag tot en met vrijdag van iedere week met uitzondering van officiële feestdagen. Tijdens de opzegtermijn is de afgesproken vergoeding door Opdrachtgever verschuldigd. Slechts indien zich gronden voordoen die een ontslag op staande voet zouden rechtvaardigen, zo sprake zou zijn geweest van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Perselectief Interim, zal Opdrachtgever gerechtigd zijn een kortere opzegtermijn in acht te nemen. Alsdan zal de door Opdrachtgever te betalen vergoeding in redelijkheid worden vastgesteld door Perselectief Interim met een maximum van vijf dagen honorarium.
 3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde kan ieder der Partijen om hem moverende redenen en zonder een opzegtermijn in acht te nemen, de Opdracht tussentijds opzeggen in de periode tussen de startdatum en 30 dagen daarna.
 4. In afwijking van de vorige artikelen kan ieder der Partijen de Opdracht met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen, indien:
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend dan wel wordt geliquideerd.
  • Conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
 5. Perselectief Interim heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen indien er sprake is van één van de in artikel 3.j. genoemde omstandigheden en/of in het geval Opdrachtgever handelt in strijd met artikel 3.l.
 6. Ieder der Partijen heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, deze verplichtingen niet binnen vijf werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 7. Indien één der Partijen de Opdracht opzegt dan wel ontbindt, op grond van artikel 4 van deze algemene voorwaarden, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 8. Opzegging of ontbinding als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden dient steeds schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

 1. De door Opdrachtgever aan Perselectief Interim verschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden en gemaakte kosten wordt vastgelegd in de Opdracht. Perselectief Interim draagt er zorg voor dat er een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de ter zake de opdracht verschuldigde vergoeding.
 2. Perselectief Interim declareert per twee weken. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 10 werkdagen na verzending van de declaratie. Voldoet Opdrachtgever de declaratie niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119A BW over het openstaande bedrag.
 3. Perselectief Interim is gerechtigd om tijdens de uitvoering van de Opdracht op basis van voorschotdeclaraties te factureren, en/of aanvullende zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.
 4. Indien Perselectief Interim in het kader van haar dienstverlening met Opdrachtgever een search- en selectiefee is overeengekomen, dan geldt deze fee voor elke kandidaat die – na schriftelijke voordracht door Perselectief Interim – als Uitvoerder in het kader van een Opdracht werkzaamheden voor Opdrachtgever zal verrichten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn zich op opschorting van zijn verplichtingen of op korting dan wel verrekening van zijn schuld aan Perselectief Interim met enige vordering op Perselectief Interim te beroepen.
 7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Perselectief Interim maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 8. Indien het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Perselectief Interim daartoe aanleiding geeft en/of Opdrachtgever weigert de door Perselectief Interim verlangde zekerheid te stellen, komt Opdrachtgever in verzuim zonder dat Perselectief Interim gehouden is Opdrachtgever ter zake in gebreke te stellen en is Perselectief Interim, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing te dien aanzien op te schorten. Al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Perselectief Interim verschuldigd is, zal alsdan direct opeisbaar zijn.
 9. Opdrachtgever en Perselectief Interim komen hierbij met elkaar overeen dat Perselectief Interim steeds gerechtigd zal zijn alle schulden die zij uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtgever heeft, te verrekenen met vorderingen die zij of enige met haar verbonden vennootschap, te eniger tijd uit welke hoofde dan ook op Opdrachtgever zal hebben, ongeacht of deze vorderingen opeisbaar of (on)voorwaardelijk zijn. Als gevolg van de verrekening van deze schulden en vorderingen, gaan die schulden of vorderingen tot hun gezamenlijke beloop teniet. Tot de met Perselectief Interim verbonden vennootschappen behoren Perselectief B.V. alle Perselectief vestigingen als bedoeld in artikel 2:24b BW.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Perselectief Interim is gehouden zich redelijke inspanningen te getroosten om er voor zorg te dragen dat Uitvoerder al datgene zal doen wat van hem als redelijk handelend en redelijk vakbekwaam interim-manager kan worden verwacht om de Opdracht te vervullen.
 2. Uit de Opdracht vloeien voor Perselectief Interim slechts inspanningsverbintenissen voort. Perselectief Interim geeft derhalve geen garantie ter zake de resultaten van de Opdracht en staat daarvoor niet in.
 3. Perselectief Interim is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of derden als gevolg van of in verband met enige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen door Perselectief Interim uit hoofde van de Opdracht of enige door Uitvoerder verrichte, activiteit of handeling dan wel door enig nalaten van Uitvoerder geleden Schade ongeacht of de vordering tot schadevergoeding op de Opdracht, onrechtmatige daad of enige andere grondslag wordt gebaseerd. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de Schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Perselectief Interim.
 4. Mocht niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde en onverminderd de aansprakelijkheid in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Perselectief Interim, enige aansprakelijkheid bestaan, dan strekt deze aansprakelijkheid van Perselectief Interim in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste zes maanden die de opdracht heeft geduurd als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij een kortere looptijd van de Opdracht dan zes maanden wordt bij het berekenen van het maximum bedrag van de kortere looptijd uitgegaan.
 5. Opdrachtgever is gehouden om Perselectief Interim en Uitvoerder te vrijwaren van en schadeloos te stellen ter zake alle met de Opdracht samenhangende vorderingen van derden die zij op Perselectief Interim en/of Uitvoerder geldend willen maken en alle kosten die Perselectief Interim en/of Uitvoerder in verband met het verweer tegen zodanige vordering maken, de redelijke kosten van rechtsbijstand (zowel in als buiten rechte) daaronder mede begrepen. De in dit lid opgenomen verplichting geldt niet indien de Schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Perselectief Interim of voor zover de vordering hem betreft, Uitvoerder.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Perselectief Interim en Uitvoerder en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aanspraken tot schadevergoeding, ontstaan door handelingen van personen die (zo Uitvoerder zitting heeft in een bestuurlijk orgaan) naast Uitvoerder zitting hebben in hetzelfde bestuurlijke organen van Opdrachtgever.
 7. Niettegenstaande hetgeen overigens in dit artikel 6 wordt bepaald is Perselectief Interim indien hij bij het vervullen van de Opdracht gebruik maakt van de diensten van een uitvoerder die niet beschikt over een zogenaamde VAR-verklaring aansprakelijk voor de Schade die Opdrachtgever alsdan lijdt, doch uitsluitend voor zover deze bestaat uit door Opdrachtgever verschuldigde premies werknemersverzekeringen, en loonbelasting ten behoeve van de Uitvoerder en voor zover de betreffende premies en belastingen daadwerkelijk door de Opdrachtgever aan de Ontvanger der Belastingen zijn voldaan.
 8. Onder opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van deze voorwaarden wordt uitsluitend de opzet of bewuste roekeloosheid van de organen of leidinggevenden van Perselectief Interim (ondergeschikte leidinggevenden daaronder mede begrepen) verstaan, niet die van Uitvoerder.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. Onder overmacht van Perselectief Interim wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van een verbintenis van Perselectief Interim uit hoofde van de Opdracht verhinderen of vertragen en die ontstaan buiten de redelijke macht van Perselectief Interim, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, werkonderbrekingen stakingen, ziekte en iedere verhindering aan de zijde van Uitvoerder, ongeacht of deze al dan niet buiten diens redelijke macht zijn ontstaan.
 2. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht de ter zake de uit hoofde van de Opdracht reeds verrichte werkzaamheden aan Perselectief Interim verschuldigd geworden vergoedingen voldoen. Indien Perselectief Interim bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE

 1. Ieder der Partijen is gehouden de vertrouwelijke informatie van de andere Partij waarover hij op wat voor wijze dan ook de beschikking krijgt gedurende de duur van de Opdracht en gedurende een periode van vijf jaren daarna geheim te houden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien (1) de informatie op het moment waarop de partij voor wie de geheimhoudingsverplichting geldt daarmee bekend werd, reeds van algemene bekendheid was, zonder dat sprake is van schending van enige aan een derde opgelegde geheimhoudingsverplichting terzake en (2) indien een partij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de hem bekende vertrouwelijke informatie te openbaren. Onder vertrouwelijke informatie wordt begrepen alle informatie van één der partijen bij de Opdracht voor zover deze betrekking heeft op de onderneming van die Partij zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bedrijfsgegevens, know-how, commerciële informatie omtrent klanten, strategieën en prijsstelling. Vertrouwelijke informatie ter zake Uitvoerder wordt geacht voor de toepassing van dit artikel vertrouwelijke informatie van Perselectief Interim te zijn.
 2. Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de Opdracht, alsmede gedurende een periode van achttien maanden na het einde daarvan, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met Uitvoerder, zijn vervanger, of met de door Uitvoerder in het kader van de onderhavige Opdracht ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij Partijen anders overeenkomen.

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Op iedere Opdracht tussen Opdrachtgever en Perselectief Interim is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Indien de overeenkomst is afgerond/beëindigd of ontbonden dienen alle bescheiden met persoonsgegevens bij opdrachtgever te worden vernietigd, conform de in de Wet gestelde eisen. Opdrachtgever is de ‘(verwerkings) verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden, bewerkt, verwerkt en/of bewaard.
 4. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.
Contact

Perselectief Interim 
Grift055, Waterloseweg 7a 
7311 JG Apeldoorn
E: info@perselectief-interim.nl  
T: 055 - 30 34 034

Nieuws
17-05-2019
Perselectief is gespecialiseerd in Werving en Selectie en Interim Management van vakkundige professionals voor vacatures in de bouw, (installatie) techniek en dienstverlening. Wij zijn specialist in hoog opgeleid en goed gekwalificeerd personeel in finance, HR, engineering, management & directie, sales en (installatie) techniek. Onze consultants hebben elk hun eigen specialismen ...
01-03-2019
Perselectief ... Wij creëren groei!   Perselectief heeft zeer recent Tessa Hartemink verwelkomd als nieuw teamlid. Net terug van een wereldreis zit Tessa vol energie. Energie die ze ongetwijfeld goed kan gebruiken in haar nieuwe rol als Recruiter. Inmiddels hebben we Tessa al leren als een vrolijke en doortastende dame, ...